All Videos Tagged games (Teyler Net) - Teyler Net 2018-10-20T06:07:46Z http://teylersmuseum.ning.com/video/video/listTagged?tag=games&rss=yes&xn_auth=no de Heinkel Trojan in Teylers Museum tag:teylersmuseum.ning.com,2011-05-26:2639102:Video:9526 2011-05-26T12:32:30.942Z H.Voogd http://teylersmuseum.ning.com/profile/Hermanvoogd <a href="http://teylersmuseum.ning.com/video/de-heinkel-trojan-in-teylers"><br /> <img src="http://api.ning.com:80/files/t1dA0j0PPrSCMSBBUhZL1cIMrvHErhPPm7X0K*Qv2pKthCgo3zIeeFFfsrWtN1EshNjM1D-Ffx0geGlHVG40sTJv4cuJ5aRV/769462888.jpeg?width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />Deze miniauto is te zien op de tentoonstelling Games &amp;gadgets in Teylers Museum van 27 mei tot 11 september 2011 <a href="http://teylersmuseum.ning.com/video/de-heinkel-trojan-in-teylers"><br /> <img src="http://api.ning.com:80/files/t1dA0j0PPrSCMSBBUhZL1cIMrvHErhPPm7X0K*Qv2pKthCgo3zIeeFFfsrWtN1EshNjM1D-Ffx0geGlHVG40sTJv4cuJ5aRV/769462888.jpeg?width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />Deze miniauto is te zien op de tentoonstelling Games &amp;gadgets in Teylers Museum van 27 mei tot 11 september 2011